ޚަބަރު

މިމުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ޤުރުއާނަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސެވުމާއި ދީނީ ރޫޙު އާލާކޮށް ރޫހާނީ ތަރުބިއްޔަތުން ހިތްތައް ޒީނަތްތެރިކޮށް ދިރުވުމުވެ.

ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތް ޚިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

ހިނގަމުން މިދާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ކޯޓު ސާފުކުރާ ދުވަހެއް 03 ޖޫން 2015ގައި ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ސިވިލް ކޯޓު ހިންގާ ކުރީގެ އެސްޓީއޯ ޢިމާރާތާއި، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ 3 ވަނަ ފްލޯ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 2015 ޖޫން 01 އިން 2015 ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ދާނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން 2011 ޖެނުއަރީ 04 ދުވަހު ނިންމާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ރިސެސްގެ މުއްދަތަކީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ 20 (ވިހި) ދުވަހާއި، އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން 10(ދިހައެއް) ދުވަސްކަމަށެވެ. ބުނެވިދިޔަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ފިސާރި ހޯދައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާއީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ކޯޓުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ފިސާރި ހޯދީ ފައިނަލްގައި ޓީމް އަތްގަދައާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްކުރާ ޑިވިޜަންތަކެއް ޤާއިމުކޮށް، އެޑިވިޜަންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށައަޅާފައިވާތީ، އެކަމުގެ މައްޗަށް ކޯޓުގެ އިދާރީ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް، އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުގެ ޑިވިޜަންތަކުން ބަލާ މައްސަލަ ތަކާއި، މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި، ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ގޮތާއި، އަދި އެކަންކަމުގައި

މުވައްޒަފުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުގެ މައްޗަށް މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

އިތުރު ލިޔުންތައް...

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން