ސިވިލް ކޯޓުގެ ތުޅުދަނޑި - ތަފާސްހިސާބު 2022

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
5050

2022 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

2917

2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

218

2022 ވަނަ އަހަރު ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ވި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

1,495,644,422

2022 ވަނަ އަހަރު ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވި ރުފިޔާގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

29-މާރިޗު-2023

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުމާހަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލު ޖުނެއިދު އަށް

ކޮވިޑް19 ގެ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ގުޅުއްވަންވީ ނަންބަރުތައް:

ރެޖިސްޓްރާ 540 3008

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ 767 3002

މީޑިއާ އޮފިސަރ 0082 737

އީމެއިލް:

info@civilcourt.mv

ފޯނު:

3002703 ،3002701،3002700