ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން


މި ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން މި ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މައްޔިތާގެ ފާފަފުއްސެވުމަށާއި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

5050

2022 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

2917

2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

218

2022 ވަނަ އަހަރު ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ވި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

1,495,644,422

2022 ވަނަ އަހަރު ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވި ރުފިޔާގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ފަރުހާދު ރަޝީދު އަށް