ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް 36 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށްފަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމުން ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ތަކްރީމްގެ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
4630

2021 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

4643

2021 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

2365

2021 ވަނަ އަހަރު ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ވި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

63256

2021 ވަނަ އަހަރު ފޮނުވުނު ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

26-ސެޕްޓެމްބަރ-2022

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުމާހަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލު ޖުނެއިދު އަށް

ކޮވިޑް19 ގެ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ގުޅުއްވަންވީ ނަންބަރުތައް:

ރެޖިސްޓްރާ 540 3008

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ 767 3002

މީޑިއާ އޮފިސަރ 0082 737

އީމެއިލް:

info@civilcourt.mv

ފޯނު:

3002703 ،3002701،3002700