ސިވިލް ކޯޓުގެ ކޭސްމެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް "ފަނޑިޔާރުގޮނޑި" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުގޮނޑި ނަމުގައި ސިވިލްކޯޓުގެ ކޭސްމެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު ސިވިލްކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭސްމެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމެއްގެ މުޙިއްމު ކަމާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުޞައިން ރަފީޢުވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
4630

2021 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

4643

2021 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

2365

2021 ވަނަ އަހަރު ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ވި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

63256

2021 ވަނަ އަހަރު ފޮނުވުނު ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

22-މެއި-2022

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އަށް

ކޮވިޑް19 ގެ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ގުޅުއްވަންވީ ނަންބަރުތައް:

ރެޖިސްޓްރާ 540 3008

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ 767 3002

މީޑިއާ އޮފިސަރ 0082 737

އީމެއިލް:

info@civilcourt.mv

ފޯނު:

3002703 ،3002701،3002700