ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން

ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށް
4552

2023 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

4620

2023 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

186,453,618

2023 ވަނަ އަހަރު ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވި ރުފިޔާގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

25 ފެބްރުއަރީ 2024

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު އަށް

އީމެއިލް:

info@civilcourt.mv

ފޯނު:

3002703،3002701،3002700

ދަޢުވާފޯމު ފޮނުވުމަށް:

cases@civilcourt.mv

ފޯމު ފުރުމުގައި އެހީ ހޯއްދެވުމަށް:

helpdesk@civilcourt.mv

މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް:

complaints@civilcourt.mv

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުމަށް:

review@civilcourt.mv