ޚާއްސަ ދެންނެވުން


1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހަ ދުވަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނީ އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ބާއްވަންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި، ކޮންމެހެން ބާއްވަންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މި ދުވަސްތަކަކީ އާންމު އުސޫލުން ކޯޓު ހުޅުވާފައި ނުހުންނާނެ، ބަންދު ދުވަސްތަކެކެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯޓާ މުޢާމަލާތްކުރެއްވުމަށް 7933662، މި ނަންބަރަށް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް މެސެޖުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

4552

2023 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

4620

2023 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

186,453,618

2023 ވަނަ އަހަރު ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވި ރުފިޔާގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

17 އޭޕްރީލް 2024

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު އަށް

އީމެއިލް:

info@civilcourt.mv

ފޯނު:

3002703،3002701،3002700

ދަޢުވާފޯމު ފޮނުވުމަށް:

cases@civilcourt.mv

ފޯމު ފުރުމުގައި އެހީ ހޯއްދެވުމަށް:

helpdesk@civilcourt.mv

މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް:

complaints@civilcourt.mv

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުމަށް:

review@civilcourt.mv