ސިވިލް ކޯޓުގެ ތުޅުދަނޑި - ތަފާސްހިސާބު 2022

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
5050

2022 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

2917

2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

218

2022 ވަނަ އަހަރު ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ވި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

1,495,644,422

2022 ވަނަ އަހަރު ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވި ރުފިޔާގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

08-ޖޫން-2023

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިމާލު ޖުނައިދު އަށް