2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު 01 އިން 20 އަށް ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގައި ކޮންމެހެން ހިންގަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ހިންގުން ފިޔަވައި އާންމު އުސޫލުން މައްސަލަ ނުހިންގުމަށް، 22 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ބޭއްވި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

5050

2022 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

2917

2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

218

2022 ވަނަ އަހަރު ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ވި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

1,495,644,422

2022 ވަނަ އަހަރު ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވި ރުފިޔާގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

30 ނޮވެންބަރު 2023

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު އަށް

އީމެއިލް:

info@civilcourt.mv

ފޯނު:

3002703،3002701،3002700

ދަޢުވާފޯމު ފޮނުވުމަށް:

cases@civilcourt.mv

ފޯމު ފުރުމުގައި އެހީ ހޯއްދެވުމަށް:

helpdesk@civilcourt.mv

މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް:

complaints@civilcourt.mv

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުމަށް:

review@civilcourt.mv