ސިވިލް ކޯޓުގެ ތުޅުދަނޑި

ތުޅުދަނޑި ވިދާޅުވުމަށް

4630

2021 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

4643

2021 ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

2365

2021 ވަނަ އަހަރު ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލު ވި މައްސަލައިގެ ޢަދަދު

63256

2021 ވަނަ އަހަރު ފޮނުވުނު ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގެ ޢަދަދު

މި ދުވަހުގެ މައްސަލައިގެ ތާވަލް

20-ޖަނަވަރީ-2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ އޮންލައިން ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓުގެ އޮންލައިން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯރޓަލްގައި ރެޖިސްޓްރީ ވެލައްވާ

ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ކުރިން މީހާ ވެރިފައި ކުރެވޭ

އެއްފަހަރު ރެޖިސްޓްރީ ވުމަށްފަހު، އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ވާކަށް ނުޖެހޭ

އޮންލައިންކޮށް މުޢާމަލާތު ކުރަންވީ މަޢުލޫމާތު ސެންޓްރަލްކޮށް ބެލެހެއްޓޭ

ލޮގިން ކުރުމަށްފަހު ޕްރޮފައިލް އަމިއްލައަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭ

އޮފްލައިން މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓާއި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭ

އޮފްލައިން މެސެޖުތަކަށް ކޯޓުން ޖަވާބު ދޭނެ. ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް

ކުރީގެ ނިންމުންތައް ހޯދުމަށް
އެޑްވާންސް ސާރޗް
ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ބާވަތް ފައިލް ދައުވާކުރާ ދައުވާލިބޭ މައްސަލައިގެ ބާވަތް ތާރީޚް

ސިވިލް ކޯޓުގެ ފޯމުތައް

 • ހުރިހާ ފޯމްތައް
 • މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިޥިޜަން
 • މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން
 • އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން
 • ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާބެހޭ ޑިވިޜަން
 • އެގްރީމެންޓް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން
 • ޝަރުޢީ އެހެނިހެން ފޯމްތައް
 • ކޯޓުގެ އިދާރީ ފޯމްތައް
 • ހުޅުމާލޭ ޑިޥިޜަންގެ ފޯމްތައް

މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމު

B2-01

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

B2-02

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

B2-03

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

B3-01

ގޯތި ބައިކުރުމާއި ޢައްޔަނުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

B3-02

ބިމާ ޢިމާރާތް ވިއްކާ ފޯމު

B3-03

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

B3-04

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

B3-05

އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

B4-01

އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން)

B4-02

އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން)

B4-03

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާބެހޭ ޑިވިޜަނަށް ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

B5-01

ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

B5-02

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް

B-01

ރިމޯޓުކޮށް އެއްބަސްވުމާއި ލިޔުންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ތަޞްދީޤު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު

G-02

އެއްބަސްވުމާއި ލިޔުންތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ތަޞްދީޤު ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމު

G-01

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު

Cv-C-018

ސިވިލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް އެދޭ ފޯމު

Cv-C-026

މައްސަލަތަކުގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމު

Cv-C-024

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމް

Cv-C-022

ޝަރުޢީ އެކިއެކި ލިޔުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު

Cv-C-017

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު

B-02 new

ވަކީލުން އައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

Cv-C-012

ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމް

Cv-C-013

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ބައިވެރި ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

Cv-C-002

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ލޮގިން ވެވޭނެގޮތް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

Cv-C-001

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

SJ1

ފަނޑިޔާރުގޮނޑި ޕޯޓަލް ބޭނުން ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ފަނޑިޔާރުގޮނޑި ރެޖިސްްޓްރޭޝަން ފޯމް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދޭ ފޯމު

Cv-C-019

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

Cv-C-023

ޑޮލަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށްއެދޭ ފޯމު

DR-1

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު

ޑޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-09

ޘާބިތު ދަރަނި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-08

އިދާރީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-07

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-06

ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-05

ގޯތި ބައިކުރުން / ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-04

ބިމާއި ޢިމާރާތް ވިއްކުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-03

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ކުދި އަދި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-02

މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް (ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަން)

Cv-C-HD-01

ވިޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި މުސްތަޤިއްލުކަމާއި މިނިވަންކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހޯދައިދީ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމްކުރާ ކޯޓަކަށްވުމެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެހިގެން ދާނީ 6 ޑިވިޜަން އެއްގެ މައްޗަށެވެ.

 • ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަން
 • ފައިސާ އާއި ބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން
 • ފައިސާ އާއި ބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަ ބަލާ ޑިވިޜަން
 • އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން
 • ޙުކުމް ތަންފީޛު ގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން
 • ހުޅުމާލޭ ޑިވިޜަން

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އަށް

ކޮވިޑް19 ގެ އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ގުޅުއްވަންވީ ނަންބަރުތައް:

ރެޖިސްޓްރާ 540 3008

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ 767 3002

މީޑިއާ އޮފިސަރ 0082 737

އީމެއިލް:

info@civilcourt.mv

ފޯނު:

3002703 ،3002701،3002700