ގުޅުއްވާލައްވާ!

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ވަޙީދު އަށް

ކައުންޓަރ - ގްރައުންޑް ފްލޯރ

3002700،3002701

ކައުންޓަރ - ސެކަންޑް ފްލޯރ

3002702

ކައުންޓަރ - ތާރޑް ފްލޯރ

3002703،3002704

ދަޢުވާފޯމު ފޮނުވުމަށް:

cases@civilcourt.mv

ފޯމު ފުރުމުގައި އެހީ ހޯއްދެވުމަށް:

helpdesk@civilcourt.mv

މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް:

complaints@civilcourt.mv

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުމަށް:

review@civilcourt.mv

އީމެއިލް:

info@civilcourt.mv