ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ޒަކީ، ފެންފިޔާޒުގެ/ ރ. އަނގޮޅިތީމު ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

06_CvC_A_2023Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

01_CvC_A_2023Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ރީފްސައިޑް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

02-CVC-A-2023Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މ. ރަންތަރި / މާލެ، ފަހީމާ ޢަބްދުﷲގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

01_CvC_A_2023Thaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން