ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޝައިނީ/ހއ.ހޯރަފުށި، ޙުސައިން ޢަފީފް ޢަބްދުﷲގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

19-Cv-C(A)-2021Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހ.ނިޔަލަ/މާލެ، އިސްމާޢީލް އަދުހަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

16-Cv-C(A)-2021Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދިއާރު އައިޑެނިޒް، އަޒެރްބޭކަން ކެޑް، 72 ސޮކަކް، 08/17 ބަހަސެލިއެވްލެރ، އަންކާރާ/ތުރުކީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

15-Cv-C(A)-2021Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ގ. އިވްނިންގސްޓާރ/މާލެ، އާދަމް ޒަމީލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

14-Cv-C(A)-2021Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8191/މާލެ، މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

13-Cv-C(A)-2021Thaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 13 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން