ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

10-Cv-C-A-2023Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު، ފިނިވާގެ / ނ. ވެލިދޫގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

09-Cv-C-A-2023Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދޮންއާދަމްފުޅު، ގ. ފީރޯޒްލޮޖް / މާލެގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

08-Cv-C-A-2023Thaaval


‎ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަޙްމަދު ނާޡިމް މ. ނިޔަދުރުގެ / މާލެ ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ‏

07_CvC_A_2023Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ޒަކީ، ފެންފިޔާޒުގެ/ ރ. އަނގޮޅިތީމު ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

06_CvC_A_2023Thaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 18 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން