ޤަވާޢިދުތައް

މައްސަލަތައް ބަލާ ސެކްޝަންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް ޙަވާލުކުރުމާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ތަންފީޛުގެ ފިޔަވަޅަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ލުޔެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 5 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން