ޚަބަރު


ޤާނޫނު ނަންބަރު: 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުައި އެޤާނޫނާއި އެޤާނޫގެ ދަށުން ހެދޭ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 10 ޖޫން 2022 ިން 20 ޖޫން 2022 މިތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް 31 މެއި 2022 މިދަވހު ބޭއްވުނު ސިވިލް ކޯޓު ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ފަނޑިޔާރުގޮނޑި ނަމުގައި ސިވިލްކޯޓުގެ ކޭސްމެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު ސިވިލްކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އެވެ. މި ރަސްމިޔާތުގައި ކޭސްމެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމެއްގެ މުޙިއްމު ކަމާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުޞައިން ރަފީޢުވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

ސިވިލްކޯޓުގެ މިކޭސްމެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް ސިވިލްކޯޓަށް ފަރުމާކޮށްދެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. މިގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ކޭސްމެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް ކޯޓުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޑިވެލޮޕްކޮށް ފައްކާކޮށްދެއްވާފައިވާތީ އޭރުގެ ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުގެ ހެޑް ކަމުގައި ވާ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމީން އަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ އަދާކޮށްފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުގޮނޑި ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމަށްޓަކައި ވެދެއްވި ބޮޑު އެހީތެރިކަމާއި ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތައްޓަކައި ސިވިލް ކޯޓުގެ އައި.ޓީ ސެކްޝަނުގެ ފަރާތުން އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީއަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އާދާކުރިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމާޒަކީ ކޭސްމެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމާއި އެކު ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްވެގެން ދިއުމެވެ.


"ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ސާޅީސް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށްފަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ބަޖެޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 28 ފެބްރުއަރީ 2022 މިތާރީޚުގައި ވަނީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައެވެ."

މިކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާއި، ފެމެލީ ކޯޓުން މިކޯޓަށް ތަހުވީލުވި މައްސަލަތައް މިކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް އެސައިންކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ލިސްޓު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެގޮތަށް ވަނީ ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ.

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ މިއަހަރުގެ (01 ޑިސެމްބަރ އިން 20 ޑިސެމްބަރު 2020) ރިސެސް ނުބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅޭ އައު ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު 2020/14 (03 ޖުލައި 2020) ގެ 1.14 ގައިވާ

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން