ޚަބަރު


ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސްޤާޟީ، ޖަސްޓިސް (ރިޓަޔަޑް) އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު މުޖުތާޒު ފަހުމީ އަވަހާރަވުމުން އެމަރުޙޫމްއަށް ރަޙުމަތްލެއްވުމަށާއި އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި މަތިވެރި މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

މިއަދަކީ މިކޯޓުގެ ތާރީޚީ ޙަޔާތުގައި އައި، ހިތާމަވެރި އަދި މުޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މޮޅިވެރި ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި މިކޯޓުން ދެކި އެގޮތުގައި މިދުވަސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ މިއަހަރުގެ (01 ޑިސެމްބަރ އިން 20 ޑިސެމްބަރު 2020) ރިސެސް ނުބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅޭ އައު ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު 2020/14 (03 ޖުލައި 2020) ގެ 1.14 ގައިވާ

މިކޯޓުގެ ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތައް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކާއި ގުޅިގެން 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓަށް ގުޅުއްވޭނީ މިދަންނަވާ ނަންބަރު ތަކުންނެވެ...

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން