ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅަންދެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި، ވަގުތީ އަމުރުތަކާއި ސިޓީ ފަދަ ތެކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގައި ހުންނަ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ ކައުންޓަރުތަކުން ބަލައި ގަންނަމުން ދާނެއެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހައުސްކީޕަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މުޙައްމަދުފުޅު ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ތަކްރީމްގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.

މަރްޔަމް މުޙައްމަދުފުޅު ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވަނީ

  • ނޫސްބަޔާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ތީމުގޭ އުތުރުން ހަނވީރީ ހިނގުމުގައި ހުންނަ މަދަނީ ވެހި ޢިމާރާތުގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތައް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް

އިތުރު ލިޔުންތައް...

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން