ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 01 ޖޫން 2017 އިން 10 ޖޫން 2017 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ލޮބުވެތި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނެވެ. މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާގެ އުފަކާރައަށްޓަކައި ތިޔަ ލޮބުވެތި ބޭކަނބަލުން ތިޔަ ކުރައްވާ ޚިދުމަތާއި، ތިޔަ އުފުއްލަވާ ބުރައާއި، ވެވަޑައިގަންނަވާ ޤުރުބާނީ ބުރަދަން ހުރިގޮތެއްގައި ވަޒަންކުރާނެއެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށް ތިޔަ ކަނބަލުންގެ ނަން ލިޔެ ޒިކުރާކުރާނެއެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުންނަށްޓަކައި މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާ ފަޚުރުވެރިވާނެއެވެ. މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާގެ ވިންދު ހިނގަނީ ތިޔަ ކަނބަލުންގެ ނަންފުޅު މަތީގައެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުން ނުވާނަމަ މައިވަންތަކަމެއް ނުވާނެއެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުންނަށް ސާބަހާއި ތައުރީފްހުރި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޑިސެމްބަރ 2016 އިން 20 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 30 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދިނުމުގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން މިފިލާ

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަނުޖައްސާހާ ހިނދަކު މިކޯޓުގެ ކައުންޓަރުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށް މިގޮތަށް އެވަގުތުތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. އަދި މިގޮތަށް

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން