ސިވިލް ކޯޓުގެ ކައުންޓަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަނުޖައްސާހާ ހިނދަކު މިކޯޓުގެ ކައުންޓަރުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށް މިގޮތަށް އެވަގުތުތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. އަދި މިގޮތަށް

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval