ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު


ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

  • ސުންގަޑި: 2024 ފެބުރުވަރީ 20 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/116

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު : ކޯޓު މާސްޓަރ

  • ސުންގަޑި: 2024 ފެބުރުވަރީ 20 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-A/2024/115

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 17 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން