އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

މ.ލިލީސް/މާލެ، ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ނާފިޒް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2397/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/963

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޔޫ އެސޯސިއޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 843/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/959

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1464/މާލެ، އުބައިދުﷲ މުޢާޛު އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 843/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/958

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޕޮލިކޮމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 311/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B7/2022/960

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މެއި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 4318/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B13/2022/954

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 25 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން