އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޝާހިދު ޙުސައިން، ގ. ޕެންޒީއާގެ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. މިރުސްގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އެވެކިޔާ 237.1 އަކަފޫޓުގެ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް ޙަލީމް، މ. ނީލޯފަރުމާގެ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ހަޒާރީވިލާ / މާލެ، އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 8 ޖުމްލަ 340 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން