އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލްވައްޙާބު އިބްރާހީމް، ރަންކޮކާގެ / ހއ. ދިއްދޫ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް އީދުދޮންތުއްތު، ހ. ކަވަލް

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 8 ޖުމްލަ 168 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން