އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން އަދި ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުންރާތެއް ވޭތޯބެލު


މިލްކުވެރިކަން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10875 (އަމީން އެވެނިއު އޯކް) ގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 09-3 ފުލެޓުގެ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ


ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، މ. ނަލަރީތިގެ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 10 ޖުމްލަ 340 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން