އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ބިލް ތަޞްދީޤް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ޝަރީޢަތްތަކާއިބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ފަސްކޮށްފި

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަޢުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ދަޢުވާކުރާ އަދި އެމުއައްސަސާއަކަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި، އެމުއައްސަސާ މިކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި، އެމުއައްސަސާގެ މެންބަރުން ފާސްކުރާ ޤަރާރެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއިގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަދި ދައުލަތުން ދައުވާލިބޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓަށް މައްސަލަތަކުގައި ހާޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތް ތަކަށް މައްސަލަތަކުގައި އެއްގަޑި އަކަށް ދެސެކްޝަނަށް ކިޔާފައިވާނަމަ އެކަން މައްސަލަ އޮންނަސެކްޝަނަކަށް 1 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގުމަށް އަންގައިފި

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 6 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން