އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ޢައިޝަތު ވަޙީދާ، ގ. ފިތުރޯނުގެއާގެ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. މަލާގާ / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޢާޞިމް

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ސީކޯ / މާލެ، އަލްމަރުޙޫމާ ޢާއިޝަތު ޝަފިޔާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 6 ޖުމްލަ 310 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން