އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ޢާމިރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7086

  • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޒުލައިހާ ޤާސިމް، މ. ސީސްޓަރ / ކ. މާލެ

  • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މޫސާ، ގ. އަސްމަހި / ކ. މާލެ

  • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 6 ޖުމްލަ 168 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން