އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނޯޓަރައިޒް ކޮށްފައި ހުށަހެޅުމާބެހޭ

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކެޕިޓަލް ވަކިކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާލިބޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރިނީގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ

  • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން