އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10875 (އަމީން އެވެނިއު އޯކް) އެވެކިޔާ ގޯތީގައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 04-03 ގެ ފްލެޓާއި ފްލެޓް ގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް) އެވެކިޔާ ގޯތީގައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 03-13 ގެ ފްލެޓާއި ފްލެޓް ގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ހިމެނޭ މެރީނާވިއު ބެޗްއެޕާރޓްމަންޓްސް އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައިވާ ނަންބަރު 3އޭ6 ފްލެޓާއި އެފްލެޓް ގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ހިމެނޭ އަމީން އެވެނިއު ޓީކް އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައިވާ ނަންބަރު 02-8 ފްލެޓާއި އެފްލެޓް ގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 7 ޖުމްލަ 340 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން