އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، ގ. ވަގުތީމަންޒިލް 1 އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މާލެ، ގ. ވަގުތީމަންޒިލް، ޒުހައިރާ ޒަކަރިއްޔާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 9 ޖުމްލަ 349 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން