އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. އުނިމޫ / މާލެ، އާމިނަތު ސުހާ ޙުސައިން

  • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ކަވަލް އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ހ. ކަވަލް، އަލްމަރުހޫމް އީދުދޮންތުއްތު

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޗިޅިޔާ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. ޗިޅިޔާ، އަލްމަރުހޫމާ ޢާއިޝަތު ޙަސަން މަނިކު

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ޗިޅިޔާ، އަލްމަރުހޫމާ ޢާއިޝަތު ޙަސަން މަނިކު

  • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ދޮންތުއްތު، މއ. ޕިޖަން އޯކިޑް / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 9 ޖުމްލަ 168 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން