އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އިންތިޒާމުވެގެންވާ ގޮތްތައް

  • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓަށް ކާރެއް ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 22 މާރޗް 2020 ގައި އޮންނަ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

l44-E/2020/214

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: ކޮވިޑް-19 އާގުޅިގެން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެއް ފަސްކުރެވިފައި

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން