އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

1. ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޒީ.އެޗް.އާރް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2. ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހ. އިވްނިންގްވިލެޖް / މާލެ، ނާޝިދު ޖަމީލު

3. ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހ. އިވްނިންގްވިލެޖް / މާލެ، ނާޟިފު ޖަމީލު

4. ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގ. ނިއޯން / މާލެ، ޢާއިޝަތު ނާޒިޔާ ޖަމީލު

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ނަސީމާ، މ. ބަޝީރީހިޔާ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 370 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން