އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ނަންބަރު 144-އޭ/970/2021 އިޢުލާނާއި ގުޅޭ (ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު)-ރިސެޕްޝަނިސްޓް (ވަގުތީ)

  • މަޢުލޫމާތު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެންގުން

  • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މ.އަތަމާޕްލާޒާ (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.5339) އެވެކިޔާ ގޯއްޗާއި، އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދައު ނީލަން ކިޔުން

l44/B5-CR-3/2021/988

ނީލަން ފެށޭއަގު: 15،507،800.00 (ފަނަރަ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގު: 00

  • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން