އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މއ. ވަންދޫގެ 2 ނަންބަރު / މާލެ، މަރްޔަމް ޔޫސުފް

  • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް:

1. ސިލްވަލޭން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2. އަލްޙާން ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ

3. މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ހިރުދުމާގެ / ސ. ހިތަދޫ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 168 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން