އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

1. "މ.ސެވަން ވަން ވަން" އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2."މ.ކެރިންލައިޓް" އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

1. އިބްރާހީމް އަޙުމަދު، މއ.ބޭރުމަތި/މާލެ

2. ޙަމީޒާ އާދަމް އިސްމާޢީލްމަނިކު، މ.ކެރިންލައިޓް/މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން އަދި ވާރިޡަކު ހުރިތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ޢިމާދު ޢަލީ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 07-3-41 / މާލެ

ވާރިޡަކު ހުރިތޯ ބެލުން

ވާރިޡަކު ހުރިތޯ ބެލުން: ޢިމާދު ޢަލީ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 07-3-41 / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ހ. ސަންރައިޒްވިލާ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 340 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން