އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ސިވިލް ކޯޓަށް ކިޔު ސިސްޓަމެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު ދެވަނަ އިޢުލާނު

l44-E/2020/193

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 2020 މާރިޗް 04 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

  • އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިޢުނާފަށް ފޮނުވުމުގެ މުއްދަތުގެ ހަމަވެފައިނުވާ މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިޢުނާފު ފޯމުތައް ރަސްމީގަޑިގައި އާއި، ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައިވެސް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

  • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 5 ޖުމްލަ 10 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން