އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙުމަދު ޝާހިދު ޙަލީމް، ހ. ހާވިލާ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ޅަރީތިގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން، ހ. ޅަރީތިގެ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަށް ލިބިފައިވާ ބައި

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 5 ޖުމްލަ 340 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން