ގުޅުއްވާލައްވާ!


ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓާއި ގުޅާނެ އިމަރޖެންސީ ފޯނު ނަންބަރުތައް


ރަޖިސްޓްރާރ

540 3008އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

767 3002


މީޑިއާ އޮފިސަރ

0082 737

ޢާއްމު ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓުގެ އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ސީދާ ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް


ގްރައުންޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ

700 3002

701 3002

ސެކަންޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ

702 3002

ތާރޑް ފްލޯރ ކައުންޓަރ

703 3002

704 3002

ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަންތައް

ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަން

B1-CR-1

705 3002

706 3002

B1-CR-2

707 3002

708 3002

B1-CR-3

709 3002

710 3002

B1-CR-4

712 3002

716 3002

މުދަލާއި ފައިސާއާއިބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން

B2-CR-1

713 3002

714 3002

B2-CR-2

715 3002

މުދަލާއި ފައިސާއާއިބެހޭ ކުދި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން

B3-CR-1

717 3002

718 3002

B3-CR-2

719 3002

720 3002

B3-CR-3

725 3002

726 3002

B3-CR-4

728 3002

އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަން

B4-CR-1

730 3002

B4-CR-2

732 3002

733 3002

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމާއިބެހޭ ޑިވިޜަން

B5-CR-1

734 3002

735 3002

B5-CR-2

736 3002

738 3002

B5-CR-3

739 3002

740 3002

B5-CR-4

741 3002

742 3002

އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް

އިސްޤާޟީ ބިއުރޯ

767 3002

ރަޖިސްޓްރާރ ސެކްޝަން

ދަޢުވާފޯމު ފޮނުވަންވީ އީމެއިލް

755 3002

756 3002

757 3002

އިދާރީ ސެކްޝަން

698 3002

697 3002

ހުޅުމާލެ ޑިޥިޝަން - ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ

550 3008

ފައިސާއާބެހޭ ސެކްޝަން

758 3002

759 3002

760 3002

ރިޕޯޓު ސެކްޝަން

746 3002

769 3002

ސްޓޮކް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

581 3008

ރަށްރަށު ކޯޓުތަކާބެހޭ ސެކްޝަން

763 3002

764 3002

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

748 3002

އައި.ޓީ ސެކްޝަން

579 3008

ރިކޯޑްސް ސެކްޝަން

743 3002

744 3002

745 3002