ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާގޮތް ދިވެހި މިޤައުމުގައި ވެގެންވާ އެންމެތަކުންނަށް ބުނެ ހާމަކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.......

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޑިސެންބަރު 2017 އިން 20 ޑިސެންބަރު 2017 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

"އަހަރީ ދުވަސް 2017" މިނަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ހޭންޑްބޯލް އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިނޮވެންބަރު މަހުގެ 17 އަދި 18 ހުކުރު، ހޮނިހިރު މިދެދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބޭއްވުނެވެ. މިމުބާރާތް ކުޅެފައިވަނީ...

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

"އަހަރީ ދުވަސް 2017" މިނަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ކޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ގެނައުމަށްޓަކައި މިކޯޓު ހިންގަމުންދާ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ތިން ފްލޯރ ވަނީ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ދީލަތިކަމާއި ހީވާގިކަމުގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޒީނަތްތެރިކޮށް ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ކޮންމެ ފްލޯރއެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އެފްލޯރއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން އަމިއްލައަށް ވަރަށް ވާދަވެރި ގޮތެއްގައެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން