ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅަންދެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުޅުމާލެ ޑިވިޜަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި، ވަގުތީ އަމުރުތަކާއި ސިޓީ ފަދަ ތެކެތި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގައި ހުންނަ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ ކައުންޓަރުތަކުން ބަލައި ގަންނަމުން ދާނެއެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސިވިލް ކޯޓުގައި ދިގު މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހައުސްކީޕަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މުޙައްމަދުފުޅު ރިޓަޔަރ ކުރުމުގެ ތަކްރީމްގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.

މަރްޔަމް މުޙައްމަދުފުޅު ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވަނީ

  • ނޫސްބަޔާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ތީމުގޭ އުތުރުން ހަނވީރީ ހިނގުމުގައި ހުންނަ މަދަނީ ވެހި ޢިމާރާތުގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތައް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް

ލޮބުވެތި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނެވެ. މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާގެ އުފަކާރައަށްޓަކައި ތިޔަ ލޮބުވެތި ބޭކަނބަލުން ތިޔަ ކުރައްވާ ޚިދުމަތާއި، ތިޔަ އުފުއްލަވާ ބުރައާއި، ވެވަޑައިގަންނަވާ ޤުރުބާނީ ބުރަދަން ހުރިގޮތެއްގައި ވަޒަންކުރާނެއެވެ. އަބަދުގެ އަބަދަށް ތިޔަ ކަނބަލުންގެ ނަން ލިޔެ ޒިކުރާކުރާނެއެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުންނަށްޓަކައި މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާ ފަޚުރުވެރިވާނެއެވެ. މިޤައުމާއި މިވަޠަނާއި ޢާއިލާގެ ވިންދު ހިނގަނީ ތިޔަ ކަނބަލުންގެ ނަންފުޅު މަތީގައެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުން ނުވާނަމަ މައިވަންތަކަމެއް ނުވާނެއެވެ. ތިޔަ ކަނބަލުންނަށް ސާބަހާއި ތައުރީފްހުރި

އިތުރު ލިޔުންތައް...

ޞަފްޙާ 5 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން