"ނިންމިކަމާއި އަދި ދަރަޖަވެރިކަން" ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް 2016 ވަނަ އަހަރު "ނިންމިކަމާއި އަދި ދަރަޖަވެރިކަން" ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތުން "ނިންމިކަމާއި ދަރަޖަވެރިކަން" ދެވެނީ ދެ ދާއިރާއަކުންނެވެ. އެއީ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާއި އިދާރީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެވެ.

  • ނިންމުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval