ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ އެކި ޑިވިޜަންތަކުން މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތުގެ ޢާންމު އުޞޫލުތައް މިއަދު ބޭއްވި ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމާއި، ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވުމާއި، އެޑިވިޜަނުން އެހެން ޑިވިޜަންތަކަށް މައްސަލަތައް ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޢާންމު އުޞޫލު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިވިޜަންތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކެއް މިއަދު ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ޤާޟީންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޢާރަފު ކޮށްފައިވަނީ، މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމާއި، މުދަލާ ފައިސާއާބެހޭ ކުދިި މައްސަލަތަކާއި އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަންގެ 05 (ފަހެއް) ފޯމަކާއި، އިދާރީ މައްސަލަތައް ބަލާ ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމަކާއި، އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛު ޑިވިޜަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 02 (ދޭއް) ފޯމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު:އެސް.ސީ/2015/02 (08 ޖެނުއަރީ 2015) ސާކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 (ފަހެއް) ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތް ތަރުތީބު ކޮށް، އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، 15 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ އާދިއްތަ، މިދުވަހުން ފެށިގެން 19 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަން އެކުލެވޭ "އިދާރީގޮތުން އިންތިޒާމުކުރެވޭ ކަންތަައްތަކުގެ މަގުޗާޓު" ތަންފީޛު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު އެސް.ސީ/2015/02 (08 ޖެނުއަރީ 2015) ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 5 (ފަހެއް) ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތް ތަރުތީބުކޮށް، އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، 15 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ އާދިއްތަ، މިދުވަހުން ފެށިގެން 19 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ފަސްކޮށްލުމަށާއި އަދި މިގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ފަސްކުރެވިފައިވިޔަސް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި؛

ސިވިލް ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، 2014 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން 3203 މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު މިކޯޓުން ނިންމި މައްސަލާގެ ޢަދަދަކީ 2154 އެވެ. މިއީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި ބަލާއިރު %32.75 އިންސައްތަ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު މިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ 2589 މައްސަލައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިކޯޓުގައި ނުނިމިހުރީ 1287 މައްސަލަ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ އެކަމަނާގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޙަފްލާގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

އިތުރު ލިޔުންތައް...

ޞަފްޙާ 8 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން