މައްސަލައެއްގައި ޙާޟިރުވި ދެމީހަކު ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ގޮތަށާއި، މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުތުރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ، އެކަމާއި މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމައިފި

މައްސަލައެއްގައި ޙާޟިރުވި ދެމީހަކު ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ގޮތަށާއި، މައްސަލަ ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުތުރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ، އެކަމާއި މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމައިފިއެވެ

  • ކޯޓުން ނިންމިގޮތް ވިދާޅުވުމަށްThaaval