ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމުމަޖްލީހުގެ ޤަރާރު

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2010/22 (ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނާއި، އެޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކަމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމުން، ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެވާހަކަ ދެންނެވުމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ޢާންމުމަޖްލީހުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.
  • ޤަރާރު ވިދާޅުވުމަށްThaaval