ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓަކީ މަދަނީ ޙައްޤެއް އޭގައި އެކުލެވިގެން އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މަދަނީ މައްސަލަތައްބަލައި ޝަރީޢަތްކޮށް ނިޔާކުރުމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން......

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 11 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން