ޚަބަރު

ބަންޑާރަ ނައިބަކު ނެތްޙާލަތުގައި ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ އަދި ދައުލަތަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިގޮތް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟިންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓަކީ މަދަނީ ޙައްޤެއް އޭގައި އެކުލެވިގެން އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މަދަނީ މައްސަލަތައްބަލައި ޝަރީޢަތްކޮށް ނިޔާކުރުމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން......

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 11 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން