ފަތްތޫރަހިންގުން - 2

ސިވިލް ކޯޓަކީ މަދަނީ ޙައްޤެއް އޭގައި އެކުލެވިގެން އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މަދަނީ މައްސަލަތައްބަލައި ޝަރީޢަތްކޮށް ނިޔާކުރުމުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން......

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval