ޚަބަރު

ސިވިލް ކޯޓުގެ މިއަހަރުގެ (01 ޑިސެމްބަރ އިން 20 ޑިސެމްބަރު 2020) ރިސެސް ނުބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ކަނޑައެޅޭ އައު ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލު 2020/14 (03 ޖުލައި 2020) ގެ 1.14 ގައިވާ

މިކޯޓުގެ ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތައް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކަކާއި ގުޅިގެން 2019 ސެޕްޓެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކޯޓަށް ގުޅުއްވޭނީ މިދަންނަވާ ނަންބަރު ތަކުންނެވެ...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 01 ޖޫން 2019 އިން 10 ޖޫން 2019 އަށް ސިވިލް ކޯޓު އޮންނާނީ ރިސެސްގައެވެ.

  • ޕީ.ޑީ.އެފް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 2 ޖުމްލަ 11 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން