ފަތްތޫރަ ހިންގުން (1) - 2019

ސިވިލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާގޮތް ދިވެހި މިޤައުމުގައި ވެގެންވާ އެންމެތަކުންނަށް ބުނެ ހާމަކޮށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.......

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval