ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަށުކޯޓުތަކާބެހޭ ސެކްޝަނާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ދުވަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުންދާނީ ތީމުގޭގެ އުތުރުން ހަވީރީހިނގުމުގައި ހުންނަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގައެވެ.


ސިވިލް ކޯޓުގެ ރަށުކޯޓުތަކާބެހޭ ސެކްޝަނާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ދުވަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުންދާނީ ތީމުގޭގެ އުތުރުން ހަވީރީހިނގުމުގައި ހުންނަ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގައެވެ.

ރަށުކޯޓުތަކާބެހޭ ސެކްޝަނާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން ހިންގާ ޢިމާރާތް ބަދަލުވިކަމުގައިވިޔަސް އެތަންތަނުގެ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި، ފެކްސް ނަންބަރުތަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ.