10 ޖޫން އިން ފެށިގެން 20 ޖޫން ގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސް އަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފި


ޤާނޫނު ނަންބަރު: 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުައި އެޤާނޫނާއި އެޤާނޫގެ ދަށުން ހެދޭ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން 10 ޖޫން 2022 ިން 20 ޖޫން 2022 މިތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމަށް 31 މެއި 2022 މިދަވހު ބޭއްވުނު ސިވިލް ކޯޓު ޤާޟީންގެ ޢާއްމު މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

  • އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށްThaaval