މިކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާއި، ފެމެލީ ކޯޓުން މިކޯޓަށް ތަހުވީލުވި މައްސަލަތައް މިކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް އެސައިންކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ލިސްޓު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެގޮތަށް ވަނީ ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ.

މިކޯޓުގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާއި، ފެމެލީ ކޯޓުން މިކޯޓަށް ތަހުވީލުވި މައްސަލަތައް މިކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް އެސައިންކުރެވިފައިވާގޮތުގެ ލިސްޓު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެގޮތަށް ވަނީ ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ.

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval