"ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ސާޅީސް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށްފަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ބަޖެޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 28 ފެބްރުއަރީ 2022 މިތާރީޚުގައި ވަނީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައެވެ


"ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށާއި ދިވެހި ދައުލަތަށް ސާޅީސް އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވުމަށްފަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ބަޖެޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުހައިމިން ޢަބްދުއްރައްޒާޤް 28 ފެބްރުއަރީ 2022 މިތާރީޚުގައި ވަނީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައެވެ."