ޤަވާޢިދުތައް

ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުމާއި ކޯޓުގައި ހިންގުމުގެ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 5 ޖުމްލަ 6 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން