ތަންފީޛުގެ ފިޔަވަޅަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ލުޔެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
(ސިވިލްކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުކުރެވިފައި)

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ބާޠިލުވެފައި