ތަންފީޛުގެ ފިޔަވަޅަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ނުވަތަ ދަރަންޏަށް ލުޔެއް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval