މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ އުޞޫލު
(ސިވިލްކޯޓަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް 20 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ބާޠިލުކުރެވިފައި)

  • އުޞޫލު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ބާޠިލުވެފައި