ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1342، ޢަލީ ނަސީމް ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

05-Cv-C(A)-2021Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޢަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު (މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި)ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

03-Cv-C(A)-2021Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހ.އޯކިޑް/މާލެ، އިޙްސާން ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

02-Cv-C(A)-2021Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަލިފް ލޯ ޗެމްބަރސް އެލް.އެލް.ޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

01-Cv-C(A)-2021Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މއ.ނޫރީ/މާލެ، އިބްރާހީމް ޢަލީމަނިކުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

11-Cv-C(A)-2020Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދިލްކަޝްވިލާ/ގއ.ވިލިނހިލި، އަންވަރުއް ސަޢާދަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

10-Cv-C(A)-2020Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޝަރުމީލާމަންޒިލް/ށ.ފޯކައިދޫ، އަޙްމަދު ޒަކީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

09-Cv-C(A)-2020Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

08/Cv-C(A)/2020 Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ފައިޞަލް (ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބަދަލުގައި) ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

07/Cv-C(A)/2020 Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މާލެހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

06/Cv-C(A)/2020 Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

03/Cv-C(A)/2020 Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މ. އާބާރު، ޢަބްދުއްރަޝީދު މޫސާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

05/Cv-C(A)/2020 Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހ. ފޭރުވާދީ، އިސްމާޢީލް ވަޙީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

04/Cv-C(A)/2020 Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން)ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

01/RNA/2020Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މ.ސީނާ/މާލެ، އިޒްމިއާ ޒާހިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

02/RNA/2020Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހ.ފުއްކަފަ/މާލެ، އާދަމް ނަޞީރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

15/RNA/2019Thaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 6 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން