ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް

އޭ.އޭ.އޭ.އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ކެޕިޓަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ވީ.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުންއަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅިމައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/05Thaaval

މއ.ކިމިއުލަސް/މާލެ އިބްރާހީމް މަޢުރޫފް،ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުންބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/04Thaaval

އާމިނަތު ނަފީސާ ޙުސައިން މއ. ގުލްޝަން ކިނާރާ، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/03Thaaval

ޢަބްދުލްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު ވިލާޑީ ހައުސް / ދ. ވާނި، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/02Thaaval

މ.ހަޒާރުމާގެ/މާލެ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް ވަޖީޙްގެ ފަރާތުން، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2013/05Thaaval

ހާޝިމް ހޭމާ ފިޝިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2013/03Thaaval

ގޯލްޑަންވިލާ/ސ.މަރަދޫ ޢާއިޝަތު ޖެނިފާ ނަސީމްގެ ފަރާތުން، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2013/04Thaaval

ޞަފްޙާ 6 ޖުމްލަ 6 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން