ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށްއެދި މ.ނިޔަދުރު / މާލެ، އަޙްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 02/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށްއެދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ / ފައިވްރޯސަސް، މުމްތާޒް ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 03/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އދ. ފެންފުށި / މުސްތަރީގެ އަޙްމަދު މޫސާ، ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2018/07Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ރާއިދު (ރެޑްކޮއިންގެ ފަރާތުން) ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2018/05Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ތ. ބުރުނި / ގުލްފާމުގެ، އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2017/04Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ގ. ސައިމާ، ޙަމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2017/03Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2017/02Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެސްޓޭޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2017/01Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މ. އިވްނިންގރޯސް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2016/10 Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދަފްތަރު ނަންބަރު 2300 އަޙްމަދު ޒަބީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2016/03Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ރޮބީ ކެލިމެގް މަނާއުއިސް (އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް) ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2016/04Thaaval

ހ. މުސްކާން ސަލްމާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2016/02Thaaval

ހ. ޕޮއިންޓްވިލާ ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2016/01Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި / މޭބިސްކަދުރުގެ ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2015/04Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ގ. ކަކާގެއާގެ 2 ޢަލީ އާދަމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2015/03Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދަޑިމަގު. މުބާޙުމަންޒިލް / ޏ. ފުވައްމުލައް އިބްރާހީމް ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2015/02Thaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 4 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން