ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން)ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

01/RNA/2020Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މ.ސީނާ/މާލެ، އިޒްމިއާ ޒާހިރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

02/RNA/2020Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ހ.ފުއްކަފަ/މާލެ، އާދަމް ނަޞީރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

15/RNA/2019Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދަ މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

14/RNA/2019Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ނިއު އެލައިޑް މެނޭޖްމަންޓް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

13/RNA/2019Thaaval


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

12/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ބޮކަރުމާގެ/ރ.އަލިފުށި، އަޙްމަދު ޙަސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • 11/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަތަމާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • 10/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • 08/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދަޑިމަގު. ލައިނޫފަރުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް، ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • 07/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ސ. މަރަދޫފޭދޫ / އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • RNA/2019/05Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަތަމާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • 06/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ނިއާ، ނިޒާރު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • 2019/04/RNAThaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށްއެދި މ.ނިޔަދުރު / މާލެ، އަޙްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • 02/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށްއެދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ / ފައިވްރޯސަސް، މުމްތާޒް ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • 03/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އދ. ފެންފުށި / މުސްތަރީގެ އަޙްމަދު މޫސާ، ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2018/07Thaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 6 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން