ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް


ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

12/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ބޮކަރުމާގެ/ރ.އަލިފުށި، އަޙްމަދު ޙަސަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 11/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަތަމާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 10/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޔުނައިޓެޑް ފުޑް ސަޕްލަޔަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 08/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ދަޑިމަގު. ލައިނޫފަރުގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް، ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 07/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ސ. މަރަދޫފޭދޫ / އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • RNA/2019/05Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އަތަމާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 06/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ނިއާ، ނިޒާރު އަޙްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 2019/04/RNAThaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށްއެދި މ.ނިޔަދުރު / މާލެ، އަޙްމަދު ނާޡިމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 02/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށްއެދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ / ފައިވްރޯސަސް، މުމްތާޒް ޢަލީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • 03/RNA/2019Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އދ. ފެންފުށި / މުސްތަރީގެ އަޙްމަދު މޫސާ، ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2018/07Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި މުޙައްމަދު ރާއިދު (ރެޑްކޮއިންގެ ފަރާތުން) ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2018/05Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ތ. ބުރުނި / ގުލްފާމުގެ، އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2017/04Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ގ. ސައިމާ، ޙަމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2017/03Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2017/02Thaaval

ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ދިނުމަށް އެދި އެސްޓޭޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

 • Cv-C/DFJ/2017/01Thaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 6 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން