ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުންބަލައި ނިންމިގޮތް

ސ. މީދޫ / ޑޭލައިޓް ޢަބްދުލްޙަކީމް އަޙްމަދުދީދީ ، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2015/01Thaaval

މ.ޖަވާހިރުވާދީ/މާލެ އަލްހާން ރަޝީދު ޙުސައިން އާއި، ކ.ހިންމަފުށި/އަޅިވިލާގެ އަޛްރާ އިބްރާހީމް އާއި، މއ.އަރިފަން/މާލެ މުޙައްމަދު ޢިރުފާން،ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/07Thaaval

ދިވެހި ދައުލަތް(މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ)، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/06Thaaval

އޭ.އޭ.އޭ.އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، މެދުފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ކެޕިޓަލް އެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ވީ.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް،ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުންއަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅިމައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/05Thaaval

މއ.ކިމިއުލަސް/މާލެ އިބްރާހީމް މަޢުރޫފް،ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުންބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/04Thaaval

އާމިނަތު ނަފީސާ ޙުސައިން މއ. ގުލްޝަން ކިނާރާ، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/03Thaaval

ޢަބްދުލްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު ވިލާޑީ ހައުސް / ދ. ވާނި، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2014/02Thaaval

މ.ހަޒާރުމާގެ/މާލެ މުޙައްމަދު ޝަފާޒް ވަޖީޙްގެ ފަރާތުން، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2013/05Thaaval

ހާޝިމް ހޭމާ ފިޝިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2013/03Thaaval

ގޯލްޑަންވިލާ/ސ.މަރަދޫ ޢާއިޝަތު ޖެނިފާ ނަސީމްގެ ފަރާތުން، ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އިސްޤާޟީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އިސްޤާޟީ ނިންމިގޮތް

  • Cv-C/DFJ/2013/04Thaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 4 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން