އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޢާމިރާ ޝާކިރާ، މއ. ކޫލްސްޓަރ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 259 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން