އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އިންތިޒާމުވެގެންވާ ގޮތްތައް

  • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 9 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން