އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

މ.އަތަމާޕްލާޒާ (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.5339) އެވެކިޔާ ގޯއްޗާއި، އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދައު ނީލަން ކިޔުން

l44/B5-CR-3/2021/988

ނީލަން ފެށޭއަގު: 15،507،800.00 (ފަނަރަ މިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަތްހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގު: 00

  • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓަށް "މައިކްރޯސޮފްޓް 365 ބިޒްނެސް ސްޓޭންޑަރޑް" ލައިސެންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

144-E/IU/2021/29

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި: 2021 ސެޕްޓެމްބަރު 15 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ: ޖަަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި

  • އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އެރޯވިލާ (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު 17238) އެވެކިޔާ ގޯތިން މ.އެރޯވިލާ/މާލެ، އާމިނަތު ނަޝީދާ އަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދައު ނީލަން ކިޔުން

l44/B5-CR-3/2021/950

ނީލަން ފެށޭއަގު: 2،883،219.50 (ދެމިލިއަން އަށްލައްކަ އަށްޑިހަ ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި)

މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގު: 00

  • އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަސައްކަތް އިންތިޒާމުވެގެންވާ ގޮތްތައް

  • ދެންނެވުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 9 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން