އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ރިޔާޟީ މުޙައްމަދު، މއ. މޫދުވިނަ / މާލެ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 11498 (ގްލެމަރ ރެސިޑެންސް) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ 239/ބީ-3ގެ 1004.91 ފްލެޓް ގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 76 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން