އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މ.މުލި. ޖޭމުގަސްދޮށުގެ، މުޙައްމަދު ވާފިރު އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1470/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B13/2022/1141

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5282، ޙަސަން ތައުފީޤް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2969/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B10/2022/1138

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD7/2022/1136

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD7/2022/1135

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B7/2022/1137

  • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 42 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން