އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މ. ނަލަކުރި އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

މ. ނަޔާކުރި އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 20285 އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ގ. ނާށިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، ފާޠިމަތު ފަޟީލާ

ގ. ނާށިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޒިއުސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުން ކަމުގައިވާ ހ. އެވަރޗާންސް / މާލެ، އިސްމާޢީލް ވަސީމްއާއި، ހ. އެވަރޗާންސް / މާލެ، އަޙްމަދު ވިޝާލު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޔެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އަލްމަރުޙޫމް ހުސައިން ސިފާން، ހ. ސައިބާން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު، ގ. ރީތިފެހި / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޕީސްލިލީ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަތަންތަނާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20067 އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް. ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސސަސް) އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 07-07 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ވޭސައިޑް ފްލެޓް ނަންބަރު 909 / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ފްލެޓް ނަންބަރު 408އޭ/މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ދިލްޝާދުހިޔާ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 22181 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގެ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު ފަރީދު، މ. މާފަންނުއާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ރިފާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން