އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޑިވައިން އެޓްލިއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޒުލައިހާ ޤާސިމް، މ. ސީސްޓަރ / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މޫސާ، ގ. އަސްމަހި / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އެލިއާ ބުޓިކް / މާލެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ލިންކިއާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. ލިންކިއާ އަޙްމަދު ޖަލީލް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އަމިއްލަ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް.ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސް-ހުޅުމާލެ) ގޯތީގެ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެޓް ނަންބަރު އ.އ.ހ 251-05-01

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލްވައްޙާބު އިބްރާހީމް، ރަންކޮކާގެ / ހއ. ދިއްދޫ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް އީދުދޮންތުއްތު، ހ. ކަވަލް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އުނިމޫ އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. އުނިމޫ / މާލެ، އާމިނަތު ސުހާ ޙުސައިން

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ކަވަލް އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ހ. ކަވަލް، އަލްމަރުހޫމް އީދުދޮންތުއްތު

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޗިޅިޔާ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މ. ޗިޅިޔާ، އަލްމަރުހޫމާ ޢާއިޝަތު ޙަސަން މަނިކު

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ޗިޅިޔާ، އަލްމަރުހޫމާ ޢާއިޝަތު ޙަސަން މަނިކު

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ބޮޑުދިއްގާ ގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ދޮންތުއްތު، މއ. ޕިޖަން އޯކިޑް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ފާޠިމަތު ޝިރުމީލާ، ވ. ރިވެތި / ކ. މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޙްމަދު އިޝާން، ގ. ގޯލްޑްމެޝަރ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 56 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން