އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއިގުޅިގެން ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަދި ދައުލަތުން ދައުވާލިބޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް މެދުކަނޑާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިކޯޓަށް މައްސަލަތަކުގައި ހާޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ބަދަލުގައި ހާޟިރުވާ ފަރާތް ތަކަށް މައްސަލަތަކުގައި އެއްގަޑި އަކަށް ދެސެކްޝަނަށް ކިޔާފައިވާނަމަ އެކަން މައްސަލަ އޮންނަސެކްޝަނަކަށް 1 ގަޑިއިރު ކުރިން އެންގުމަށް އަންގައިފި

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީޢަތްތަކުގެ ތާވަލާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްޞީލް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މައްސަލަތަކާއެކު ހުށަހަޅާ އިދާރީ ލިޔުންތަކާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މަދަނީ ކޯޓަށް ދަޢުވާފޯމު ބަލައިގަންނަ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެވިއްޖެ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނޯޓަރައިޒް ކޮށްފައި ހުށަހެޅުމާބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކެޕިޓަލް ވަކިކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާލިބޭގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރިނީގެ ފައިސާ އާއި ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހެކިބަސް ދިނުމާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޝަރީއަތުގެ މަޖްލިސް އަޑު އެހުމަށް ވަނުމާ ބެހޭ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

އިސްޤާޟީ ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މަދަނީކޯޓުގެ ބާރާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާ ގުޅޭ ފަތްތޫރަ

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދިވެހި ބަސްނޫން ބަސްބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަހެޅުން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ޗުއްޓީދިނުން

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޮންޕެނީ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޤަރާރުގައި ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓުން ޝަރުތުކުރާ މަޢުލޫމާތު

 • ލިޔުން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 4 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން