އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މ. ސީނުމާ / މާލެ، ޢަލީ ޙުސައިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މ. ސެވޯއީ / މާލެ، ޢަލީ ރިޔާޟް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މއ. ނިއުޔޯކްހައުސް / މާލެ، މުޙައްމަދު ރިޔާޟް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. މީޤާތު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، އެގޯތީގައިވާ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. މަކައިރާ، އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް މަނިކެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ޕެރިސްގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަމީން އެވެނިއު ޓީކް 08-3، 02-2، 08-2، 02-10 އެވެކިޔާކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސްޕީޑް ލިންކް ގްލޯބަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އެފް-ޓެކް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. ދޮންއަތަ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10874، ނަންބަރު 01-2 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ލާލުގެ، އަޙްމަދު މާނިޢު މުޙައްމަދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އާމިނަތު ޝަފީއު، ހ. އަވިދޭގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގދ. މާތޮޑާ / ގަދަކޯޅިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޝާޒް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ފްލައިޓްވިޔު އެވެކިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޯތި މަގުގެ ތެރެއިން ދަޢުލަތުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ 64 އަކަފޫޓު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 3 ޖުމްލަ 31 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން