އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: ކޯޓު އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: ފޯމަން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: ކޯޓު އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޝައުކަތު އިބްރާހީމް، ހ. ހަބަރުގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ލައިޓްޝެޑޯރ އެވެކިޔާ ގޯއްޗާއި ގޯތީގެ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޏ. ފުވައްމުލައް / ދޫޑިގަން. ލާލުގެ، އަޙްމަދު މާނިޢު މުޙައްމަދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951، (އެފް ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް-ހުޅުމާލެ) ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 01-11 ފްލެޓް އާއި، އެފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951، (އެފް ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް-ހުޅުމާލެ) ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 04-04 ފްލެޓާއި، އެފްލެޓް ގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 11498، ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ބީ-6 ފްލެޓާއި އެ ފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1- މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޒަމާލިކް އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2- މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އޮއި އަކިރި އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މުޚްތާރު، މ. އާޒާދީގުލްޝަން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު ދީދީ، މ. ސިމްލާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އޮއެކަނދު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މައުލޫމާތު: މ. ނީލޯފަރުލޮޖް އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ .

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޕޮލިކޮމް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 4529/ސީވީ-ސީ/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 6 ޖުމްލަ 42 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން