އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 20055 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ދޮންތުއްތު، ގ. ޤުލްޝަންވިލާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. ޤުލްޝަންވިލާ، އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ނ. ފޮއްދޫ / ސާރާޒް، އަޙްމަދު އަދީލް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 03-05 ފްލެޓް އާއި، ފްލެޓްގައި ހިމެނޭ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މާލެ، / މ. ކަނަމަނަ އޭ6، މުޙައްމަދު ޝާހިދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 11598 (މެރީނާވިއު ބެޗް އެޕާރޓްމަންޓްސް) އެވެކިޔާ ގޯތީގައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 260 / 3އެމް 5އޭ ގެ ފްލެޓާއި ފްލެޓްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ނަސްފަރު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ޔުނިޓީ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޒަރީނާ ޙަސަން / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 08-2-4

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގައިވާ އެޕާރޓްމަންޓް ނަންބަރު 08-2-4 ފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މީރުމާ އެޕާޓްމެންޓް 5ސީ އެވެކިޔާ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މއ. ހައިވަކަރުގެ / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދުފުޅު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ.ޒަމާލިކް / މާލެ، ފާޠިމަތު މޫސާދީދީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މ.އޮއި އަކިރި އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 11598 (މެރީނާވިއު ބެޗް އެޕާރޓްމަންޓްސް) އެވެކިޔާ ގޯތީގެ ނަންބަރު 5Dm4 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކ. މާލެ، ގ. ފެހިމާ، އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 6 ޖުމްލަ 124 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން