އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. އޮޑެއްސާ، އިން ޑޮކްޓަރ މައުސޫމާ ކަމާލުއްދީން އަށް ލިބިފައިވާ 573.9 އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި، އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް - ހުޅުމާލެ) ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 02-04 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މއ. ފެހިމަސް، ޑރ. އިބްރާހީމް ޝިހާމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މާލެ، ގ. ރުވައިސް، އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، ގ. ރުވައިސް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. އަލުވިމާގެ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10230، ނަންބަރު 03-3-2 ފުލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ލޮޓް ނަންބަރު 10792 އަމިއްލަ ބިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ލޮޓް ނަންބަރު 10551 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ބަން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް-ހުޅުމާލެ) އެވެކިޔާ ގޯތީގައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 01-01 ފުލެޓާއި ފުލެޓްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ނަލަހިޔާމަންޒިލް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު:ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10653 (12 ރެސިޑެންސް) އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 04-1 ފުލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10653 (12 ރެސިޑެންސް) އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 02-ޖީ ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ވ. ނީލިއާ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓު ނަންބަރު 10165 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 6 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން