އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޙަސަން ރަފްޙާން، މ. ވިލާތުކުންނާރުގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަލް-ޤަވި މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މައުލޫމާތު: ހ. އެލިއަތުވިލާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ޔޫސުފް، އިސްކްރީންގެ / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މައުންޓް ލެވީނިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން:

މުދަލުގެ މައުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20363 އަމިއްލަ ގޯތި

ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951، އެފް.ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސް-ހުޅުމާލެ އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް 11-25108-01

އެވެކިޔާ ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10660، ސައިމާ ރެސިޑެންސް-ހުޅުމާލެ


މިލްކުވެރިކަން:

މުދަލުގެ މައުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10872، ކޮރަލްވިލް، ހުޅުމާލެ އެވެކިޔާ ބިމުގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ C9-2-A


މިލްކުވެރިކަން:

މުދަލުގެ މައުލޫމާތު: ހ. ވައްތީނިވިލާ / މާލެ އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި


ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް:

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޢަލީ ރިޔާޟް، މ. ސެވޯއީ / މާލެ


ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް:

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ނިއުލާޔާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ވަފާއު، މ. ބޮޑުކެކުރިވިލާ / މާލެ


މިލްކުވެރިކަން: ގ. ލައިފް / މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރުހޫމާ ރަތީބާ ޙަސަން، ގ. ލައިފް / މާލެ


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ރަތީބާ ޙަސަން، ގ. ލައިފް / މާލެ


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހ. އިރުއެރި / މާލެ


މިލްކުވެރިކަން: ހ. އިރުއެރި / މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރުހޫމް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ހ. އިރުއެރި / މާލެ


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރުހޫމް ފާޠިމަތު ވަޙީދާ، ހ. ދޮންއާބުގެ / މާލެ


މިލްކުވެރިކަން: ހ. ދޮންއާބުގެ / މާލެ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި


ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ވަޙީދާ، ދޮންއާބުގެ / މާލެ


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މުޙައްމަދު އިޖާޒު، ހ. ބްލޫކިޔާގެ / މާލެ


މިލްކުވެރިކަން: ހ. ބްލޫކިޔާގެ / މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި


މިލްކުވެރިކަން: ހ. ޒީ / މާލެ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ހ. ޒީ / މާލެ ، އަޙްމަދު ނަޒީޙް


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މއ. މަޖްރާ / މާލެ ، މަރްޔަމް ނަޢީމާ


މިލްކުވެރިކަން: މއ. މަޖްރާ އުތުރުބައި / މާލެ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި


މިލްކުވެރިކަން: މ.ހައިލޯ / މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން:

މ.ހައިލޯ / މާލެ ، ޢާދިޔާ ޚާލިދު

މ.ހައިލޯ / މާލެ ، އަޙްމަދު ރަމީޒް

މ.ހައިލޯ / މާލެ ، ޢަލީ މުޙައްމަދު

މ.ހައިލޯ / މާލެ ، ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން:

މ. ލަގަން / މާލެ ، މުޙައްމަދު ޞާމިދު އަޙްމަދުމަނިކު


މިލްކުވެރިކަން: މ. ލަގަން / މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތި


ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން:

މ. ކުރިބީލޮޖް / މާލެ ، ޒީނިޔާ އަޙްމަދު ޙަމީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޑްރީމް އިލެކްޓެރޯނިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޙާމިދު ޙަސަން، ޅ. ނައިފަރު / ރާނީވިލާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ، ވެސްޓްސައިޑް / ރ. އަލިފުށި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަޙްސަން ޝަހީމް، އދ. މަހިބަދޫ / ހީނާގަސްދޮށުގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، މ. ތަރިވިލާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މައުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10981 އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު، މއ. ވާދީގެ / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ފާޠިމަތު ޝިޔާނާ، ހ. ގިއްސާގެ / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 8 ޖުމްލަ 87 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން