އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ބްލްޑަރސް އެންޑް ބްލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ. ވިލުފުށި / ހިޔަލީގެ، މަޙްމޫދު ނިޔާޒް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހ. އަރާހަނދު / މާލެ، ޒައިދުލް އަމީން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގްލެއަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ލ. ކަލައިދޫ / ހަވީރީގެ، މަރްޔަމް ވަޙީދާ އަދި މާލެ / މއ. ސީނުމާ، އިސްމާޢީލް އާމިރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ލ. ކަލައިދޫ / ހަވީރީގެ، މަރްޔަމް ވަޙީދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ވެލްޑިންގ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވަރކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކޮކާހަނދުވަރުގެ / ސ. ހިތަދޫ، ޢަބްދުﷲ ޝުނާނު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން ފަހީމް، ދަފްތަރު ރސ 5328

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މަނިކު، ގ. ޕާރނިސް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. ޕާރނިސް، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ރަޝީދު މޫސާ، މއ. ވިލްނާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ވިލްނާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. މިޔުރެކްސް / މާލެ، ސުލްޠާނާ ޙުސައިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މ. ޝެޒީމާ / މާލެ، އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 5 ޖުމްލަ 87 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން