އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޑިޒައިން ބިލްޓް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ޗިޅިޔާވިލާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ މަނިކު، މއ.ޗިޅިޔާވިލާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ނިއުލިޑޯ / މާލެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ބ.19570 ޢިމާރާތުގެ 477.9 އަކަފޫޓު ގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

01- މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ފްލައިޓްވިޔު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން ދައުލަތަށް މިލްކްވެގެންވާ 118 އަކަފޫޓުގެ ދެބިމާއި، ދެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

02- މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ފްލައިޓްވިޔު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ކަންޑައަޅާފައިވާ ގޯޅި މަގުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ 64 އަކަފޫޓު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ލިލިއަމް އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ގ. ދުވަރުސާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްޝަކޫރު، ގ. ވަޑިނޮޅުގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ދީދީ، ހ. ސަންދަލީގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކިންގްސް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

01- މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު:ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20365 އަމިއްލަ ގޯތީގެއެންމެހާ ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

02- މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު:ހުޅުމާލެ ބިމު ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް) ގެ ފްލެޓް ނަންބަރު 04-05 އެވެކިޔާ ފްލެޓާއި ފްލެޓްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

03- މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު:ހުޅުމާލެ ބިމު ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް) ގެ ފްލެޓް ނަންބަރު 08-09 އެވެކިޔާ ފްލެޓާއި ފްލެޓްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޕޮލިކޮމް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޑަބްލިޔު.ސީ.ޑަބްލިޔު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކިންގްސްޓަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: ލީގަލް އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 5 ޖުމްލަ 42 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން