އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން:މ. ރަންތަރި / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމާ ފަހީމާ ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. ދެމާގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމާ އާމިނަތު ރަޝީދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. އަޝާރީޒް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މ. ޔާގޫތުގެ / މާލެ، މުޙައްމަދު ޢަޠާ ޢަލީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. މަނާގެ އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ސީ8 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ އަނީސާ ޢަލީ، މއ. ރެޑްރޯސް ހުޅަނގުބައި / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަމީން އެވެނިއު ޓީކް 06-12 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.އ.ހ.06/233-12 (3656.76 އަކަފޫޓު)

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަމީން އެވެނިއު މެޕަލް 04-12 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.އ.ހ.04/230-12 (2006.56 އަކަފޫޓު)

3. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަމީން އެވެނިއު ޓީކް 05-12 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.އ.ހ.05/233-12(2519.60 އަކަފޫޓު)

4. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަމީން އެވެނިއު މެޕަލް 05-12 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.އ.ހ.05/230-12 (2260.28 އަކަފޫޓު)

5. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަމީން އެވެނިއު ޓީކް 04-12 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.އ.ހ.04/233-12 (2257.69 އަކަފޫޓު)

6. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަމީން އެވެނިއު މެޕަލް 06-12 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު އ.އ.ހ.06/230-12 (3394.6 އަކަފޫޓު)

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ހައިކު އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ/މ.ވެލިފެރަމް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. ނިއުކޮލަމްބިއާ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ/ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، އެ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

1. މުޙައްމަދު އާނިލް، ގ. ނިއުކޮލަމްބިއާ / މާލެ

2. ޙަސަން އާނިލް، ގ. ނިއުކޮލަމްބިއާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ. ވިލުފުށި / ފީރޯޒްގެ، ޙަސަން ނިޒާރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 1130، ޢަލީ އަފްރާސިމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ. ތިމަރަފުށި / ބީޗްހައުސް، ޢަބްދުﷲ ޒިޔާން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ބެއިޖިނ / ޗައިނާ، ޒައި ލީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 21705 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގެ ބިމާއި، އެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 9 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން