އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ނައުޝާދު ޢަލީ، މަޚުމާގެ / ހއ. ކެލާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10651 (ރެއިންވިއު) ގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 01-ޖީ ފއލެޓްގެ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ނަންބަރު 20345 އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް 20341 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ހިމެނޭ ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20357 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10874 (އަމީން އެވެނިއު ޓީކް) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގައި ހިމެނޭ ނަންބަރު 03-5 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ހިމެނޭ ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10167 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު، މ. ކަޅުމުރަކަ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ވ. ރައިޒަރ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގެ ބިމާއި، އެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޅަތުއްތު، މ. ދެވީނާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval
ދަރަންޏެއް ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

.

ދަރަންޏެއް ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ އަލްޠާފް، އަލިވާގެ / ނ. ވެލިދޫ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ އަލްޠާފް، އަލިވާގެ / ނ. ވެލިދޫ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މައުލޫމާތު: ވ. "އަދާ" އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތި .

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މާލެ، މ. ހެޕީލައިފް، އަލްމަރްޙޫމާ ޝަރީފާ ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް ވޭތޯ ބެލުން: މާލެ، މ. ހެޕީލައިފް، އަލްމަރްޙޫމާ ޝަރީފާ ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މ. ކަސީދާމަންޒިލް / މާލެ، މުޙައްމަދު ނަޢީމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 9 ޖުމްލަ 42 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން