އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. މަހެފިލް / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އުޝާމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. ހިތިގަސްދޮށުގެ / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމް ޢަލީ މޫސާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ލަގްޒަރީ ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ބ. ފެހެންދޫ / ގުލްޒާރުގެ، ނާޒިމް އަޙްމަދު ނިޒާރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ނ. މަނަދޫ / އަންނާރުގެ، އަޙްމަދު ޝަހުމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ސަޢީދު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 409/94 / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ.ތިމަރަފުށި / ގުލްބަކާވިލާ، ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ތ.ތިމަރަފުށި / ގުލްބަކާވިލާ، ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10874 (އަމީން އެވެނިއު ޓީކް) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 02-11 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10952 (ރެނާޓަސް އިތާމުތް) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 802-އާރު.އައި.އެމް ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިއު ރެސިޑެންސަސް)ގެ ނަންބަރު 08-04 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސ. މަރަދޫ / މަހިނޫރު، ޝަފްޤާ ޝަފީޤް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ރަފީގުގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު ޒާހިރު، މއ. ކުލައިމެޓް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ކުލައިމެޓް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 12 ޖުމްލަ 104 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން