އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ކޯޒީހައުސް / މާލެ، ޢަލީމަނިކުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ، ހ. ކޯޒީހައުސް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގައިވް އެންމެހައި ޢިމާރާތް ތަކާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ޓިވެގާލައިޓް، މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު ޙަސަން، ހ. ޓިވެގާލައިޓް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މ. ރަވަންތިލަ / މާލެ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ދޮންފެހިގެ / މާލެ، ސާޖިދު ސަޢީދު ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމް ސާޖިދު ސަޢީދު ޢަބްދުﷲ، ގ. ދޮންފެހިގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10245 (ރޯހައުސް ހިރި) އެވެކިޔާ ގޯތީގައިވާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 6 ފްލެޓާއި ފްލެޓްގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ށ. ކޮމަންޑޫ / ސިތުރާ، ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މއ. ހަނީސަކްލް 2، މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ހަނީސަކުލް 2، ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތް ތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މއ. ހަނީސަކުލް 2، މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20305 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތް ތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ކާޕެންޓަރވިލާ، އަލްމަރްޙޫމް ޢަލީ ޔޫސުފް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20052 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިން

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20053 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ބިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އާމިނަތު ނަޝާ ނާޝިދު، ހ. ލާމިޔާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން