އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

1. ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މާބްލް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2. ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޝާރުދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް، އިރުމަތީގެ / ތ. ގާދިއްފުށި

3. ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ އަފީފު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3458 / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ، އުތުރުގެއާގެ / ތ. ތިމަރަފުށި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކ. މާލެ / މ. ޓެމަރިސްކް، އަޙްމަދު ޝަރީފް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސަބް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ޝަތަލަ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މ. ކާރނޭޝަންގެ / މާލެ، އަލްމަރްޙޫމާ އާމިނަތު ޝާހިދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ. ލޮޓް ނަންބަރު 11104 އެވެކިޔާ 1430.15 އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ އާމިނަތު ވަޙީދާ، މ. ދާރުލްޤަރާރު / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ދާރުލްޤަރާރު ހިޔާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ވ. ބްލޫ ޕޭޖް އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރުން

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މައިކްރޯ ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގ. ރަސްދޫ އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10543 އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން

1. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޕާމްޝޭޑް / މާލެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

2. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. މުޝްތަރީގެ / މާލެ، އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

3. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ކޮލިގެ / މާލެ، އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

4. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. މެކާނޯ ސްޓޯރ / މާލެ، އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

5. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ވަޒާލާގެ / މާލެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

6. މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ލިލީ ސްޓޯރ / މާލެ، އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން އަދި ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޢާއިޝަތު ނާޞިރާ، މ. ޕާމްޝޭޑް / މާލެ

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ޢާއިޝަތު ނާޞިރާ، މ. ޕާމްޝޭޑް / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 124 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން