އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: ހ. ވެލިވިލާ އަލްމަރްޙޫމް ޙަސަން ޢާބިރު ޙަމީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: މާލެ، ގ. މެންދޫ، އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާހީމް ޙުސައިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: ކޯޓު އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 21691 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20475 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 20346 އަމިއްލަ ގޯތި

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޅ. ހިންނަވަރު، އަންބަރީގެ، އިބްރާހީމް ނަޒީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހ. ވެލިވިލާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މާލެ، ގ. އަލިކުރާ، އާދަމް އިބްރާހީމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، ގ.އަލިކުރާގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، ގ. ގާކޮށި އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯބެލުން: މ. ތިންތަރި އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

1. ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު، މ. ވިޖަން / މާލެ

2. ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: އާމިނަތު މުޙައްމަދު، މ. ވިޖަން / މާލެ

3. ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: ޢާއިޝަތު ޙަފީޡާ ޔޫސުފް، މ. ވިޖަން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 75 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން