އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ވެނީލާގެ / މާލެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ސަމީރާ ޢަލީ، މ. ހުކުރަދިގެ / ކ.މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ. ޝޭޑީހޯމް1 އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ ބިމާއި އެގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހދ. ނޭކުރެންދޫ / ޕިންކްވިލާ، އަޒީނާ ޔަހްޔާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ށ. ކޮމަންޑޫ / ސިތުރާ، ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ސިލްވަރމައުންޓަން އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މ. ސިލްވަރމައުންޓެން، އާމިނަތު ޞަބާޙަތު، މުޙައްމަދު އީމާން ޙުސައިން، ޢާއިޝަތު ލީން ޙުސައިން.

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10875 (އަމީން އެވެނިއު އޯކް) ނަންބަރު 06-10 އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފުލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 11498 (ގްލެމަރ ރެސިޑެންސް) ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އޭ1 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10028 އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ފޭސް 02 ގެ ލޮޓް ނަންބަރު 21696 އެވެކިޔާ ބިމާއި ބިމުގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ ނޫރައްނަހާރު، ހ. މެރީގޯލްޑްވިލާ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ހމ 10658 ގޯތި 02-ޖީ : ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: އ.އ.ހ 90-02ޖީ-01

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްޙޫމް ޝެހެނާޒް އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14214

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 1 ޖުމްލަ 42 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން