އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 01-ޖީ-23، ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް އާއި އެފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ އަސްމާ އިސްމާޢީލް، މއ. މީޤާތު / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މއ. އުއިވަށާގެ، ޙަބީބާ މުޙައްމަދުދީދީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ހަލަވެލިގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރްހޫމާ ޢަޒީޒާ، ހ. ކުއީން / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބެލުން: މއ. ވެނީލާގެ / މާލެ، އާމިނަތު ނުޒުގާ އަޙްމަދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ވެނީލާގެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10321 (ޕްލެޓިނަމް ރެސިޑެންސް 2ބީ-1ބީ) އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް އާއި އެފްލެޓްގައިވާ އެންމެހައި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މއ. ރިހިފަށުވިގެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ޙަސަން މުފީދު، މއ. ރަންގަލީގެ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޕޮލިކޮމް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޓޮޕް ޓުއާސް މޯލްޑިވްސް ޕވޑ ލޓޑ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: އަލްމަރްޙޫމާ އަނީސާ މުޙައްމަދު ، ހ. ޒަބަރުޖުދުގެއާގެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން:1 މ.ނަނައިމޯ / މާލެ، ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު

ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން:2 މ. އުސާ / މާލެ، އަޙްމަދު ޢާމިރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ.އުސާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މ.އުސާ 1 އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 31 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން