އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގދ. ތިނަދޫ / މާދޫނި، ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

1. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: އަމީމާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

2. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

3. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

4. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ޒުލައިޚާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

5. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: އާބިދާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

6. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ޝާޙްނާޒް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

7. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ޝާމިލާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

8. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

9. ދަރަންޏެއްވޭތޯ ބެލުން: ޝަފާނާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް، ގ. އައިމާ / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން: އަލްމަރުޙޫމާ ރަޙީމާ އަޤީލް، މއ. މާވެލަވަރު / މާލެ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ވޯންޑަލަސްޓް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 11502 (ނޯކާ ރެސިޑެންސް) އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 01-06 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ކ. މާލެ، ހ. އަކާސިއާ، ޙުސައިން ނަޞީރު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10951 (އެފް ޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް) އެވެކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ. ގޯތި ނަންބަރު 20997، މާލެ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: އަލްމާސްވިލާ / މާލެ، އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސ. ހިތަދޫ / ތަބިވައްގެ، މުޙައްމަދު ޤިޔާސް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: މާލެ، މ. ލިންކިއާ އެވެކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު 01-02 ފްލެޓާއި އަދި ނަންބަރު 02-02 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ ބިމުގެ ނަންބަރު 10879 (އަމީން އެވެނިއު މެޕަލް)ގެ ނަންބަރު 07-8 ފްލެޓް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ލ. ގަން / މަތިމަރަދޫގެ، ޢަލީ ރަމީޒު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ނ. މިލަދޫ / ގުމްރީގެ، މުޙައްމަދު ޢަލީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 99 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން