އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B16/2022/1034

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B16/2022/1033

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B16/2022/1032

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ސ.ހިތަދޫ/ރީތިގަސްދޮށުގެ، މާޖިދާ މަޖުދީ އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2120/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/1031

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވ.ދަންމާނު/މާލެ، އަޙްމަދު އަކްރަމް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2704/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/1030

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މ.ގޯނބިލިމާގެ/މާލެ، ޢާއިޝަތު ނަދީމާ އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2718/ސީވީ-ސީ/2022 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/1029

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-BHD15/2022/119

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1028

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1027

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B16/2022/1024

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވާރިޘަކު ހުރިތޯ ބެލުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B3/2022/1020

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B16/2022/1023

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1018

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ވިލިގިލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 1877/ސީވީ-ސީ/2020 ޤަޟިއްޔާއާއި، ގުޅިގެން މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B11/2022/1016

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މިލްކުވެރިކަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: l44-B1/2022/1014

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 14 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން