އިޢުލާނާއި ދެންނެވުން


ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

.

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ވ. ރިވެތި އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި ޢިމާރާތްތަކާއި، ވަޅުފަދަ ތަންތަނާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޗެއިން އައިލަންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ގާކޮށި ފުލެޓް GAAKOSHI-A408 އެވެ ކިޔާ އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ށ. ކޮމަންޑޫ / ބޯގަންވިލާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޢަލީ ޖަވާދު، އެންދެރިމާގެ / ރ. އިނގުރައިދޫ

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު މުފީދު، ވ. ހިންމަތް / މާލެ

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އޯސަން ހަންޓާ ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: އަހްމަދު ޝަރަފުއްދީން، ހއ. ފިއްލަދޫ / ޑޭލީވޯރކް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ފައިސަލް ޢަލީ، ސ. ހިތަދޫ / ލަސާނީ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ޒެބް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ށ. ކޮމަންޑޫ / ބޯގަންވިލާ

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ހައި އެންޑް ލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ސ. ހިތަދޫ / ހައިސިންތުމާގެ، އަޙްމަދު ޙުސައިން

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތް: ގދ. ރަތަފަންދޫ / ބީޗްނެސްޓް، ލިޔުޝާދު ސަޢީދު

 • އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށްThaaval

މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު: ހުޅުމާލެ އެފްޑަބްލިޔު ރެސިޑެންސަސް ގޯތީގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ފްލެޓް ނަންބަރު އއހ 251-01-08 ފްލެޓް

 • އިޢުލާންތައް ވިދާޅުވުމަށްThaaval

ޞަފްޙާ 4 ޖުމްލަ 56 ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން